1. Zapobieganie narkomanii i AIDS - 1993 r.
Przeprowadzono kursy naukowo - szkoleniowe dla psychologów, lekarzy, pedagogów, socjologów, prawników i słuchaczy Europejskiego Studium Zapobiegania Narkomanii przy UŁ.
Pozycja wydawnicza:
Narkomania na świecie. Bibliografia Statystyka 1983 - 1993
- Brunon Hołyst 1994
Bibliografia przedstawia dla polskiej praktyki zapobiegania zjawisku narkomanii niezwykle cenne doświadczenia innych państw.

2. Narkomania a przestępczość - 1993 r.
Opracowano ekspertyzę oraz wydana została książka pod tym samym tytułem. Autor Prof. Dr hab.Brunon Hołyst.

3. Raport o stanie przestępczości związanej z narkomanią na terenie Warszawy - 1995 r.

4. Przestępczość zorganizowana w Polsce i w Niemczech oraz jej implikacje społeczno-ustrojowe - 1995 r.
Opracowano raport z w/w badań.

5. Zainteresowania i preferowane wartości u młodych osób zagrożonych samobójstwem - 1996 r.
Raport opracował dr Kazimierz Kopczyński. Badania przeprowadzono pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Brunona Hołysta.

6. Zaburzenia więzi międzyludzkich w rodzinie, a zjawiska psychopatologii i patologii społecznych - 1996 r.
Raport opracował dr Andrzej Hankała. Badania przeprowadzono pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Brunona Hołysta.

7. Przestępczość zorganizowana w Polsce i w Niemczech - 1997 r.
Opracowano raport z w/w badań, a także opublikowano książkę pod tym samym tytułem. Jest to praca zbiorowa.

8. Przemoc w kontaktach interpersonalnych i międzygrupowych - 1998 r.
W raporcie opracowano program optymalizujący systemowe, wielopłaszczyznowe i wieloaspektowe oddziaływania psychoprofilaktyczne w zakresie zapobiegania zjawiskom w dziedzinie relacji interpersonalnej oraz międzygrupowej.

9. Strach przed przestępczością w społeczeństwie polskim i niemieckim 1998-1999 r.
Opracowano dwa raporty z badań:
- poczucie zagrożenia przestępczością w świetle badań ogólnopolskich
- wiktymizacja, strach przed przestępczością i prewencja kryminalna w gminach Ravensburg i Weingarten landu Badenia Wirtembergia RFN.

10. Poglądy społeczeństwa polskiego na problematykę samobójstw - 2001 r.
Opracowano raport z badań pod kierunkiem prof. Brunona Hołysta. Badania dotyczyły następujących kwestii z problematyki suicydologicznej:
- ocena moralna zamachów samobójczych,
- poglądy na kondycję psychiczną samobójców,
- poglądy na eutanazję,
- okoliczności usprawiedliwiające zamachy samobójcze,
- najczęstsze motywacje samobójstw.

11. Przemoc w środkach masowego przekazu.  Warszawa 2006
Badania prowadzone  przez  dr Barbarę Gujską pod kierunkiem   Prof. zw.  dr hab. Andrzeja Bałandynowicza.

Badania  wykazały, że przemoc w mediach  przyjmuje coraz bardziej brutalne, podstępne i perwersyjne formy. Zjawisko to jest widoczne w nowych nośnikach informacji – multimediach  elektronicznych, na portalach informacyjnych i forach dyskusyjnych. Pojawiają się również niezwykle subtelne i trudne do uchwycenia manipulacje mentalne łamiące kod etyczny odbiorców. Eliminacja tych zagrożeń, powinna być szczególnie brana pod uwagę w strategii  ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego przekazu.

Poważny problem stanowi kwestia światopoglądu i wyborów etycznych dziennikarzy, od których to w znacznym stopniu zależy treść i forma danego przekazu. Wydaje się, że obecnie popularny wśród dziennikarzy pogląd oparty na przekonaniu, iż „o wszystkim decyduje rynek”, jest jednym z czynników pogłębiania problemu przemocy w mediach.

Tak więc przy całej złożoności badanego zagadnienia, warto się chyba zastanowić, czy dyskusji nie powinna być poddana profesja dziennikarska, jako zawód zaufania społecznego. Niepokoją, potwierdzone badaniami, ich niespójne postawy etyczne i pomijanie  pryncypialnej zasady  odpowiedzialności za słowo.

 

12. Przestępczość nieletnich w polsce. Ocena zjawiska. Propozycja nowego systemu profilaktyki. Warszawa 2006

Raport oraz publikacja pt. „Rodzinne domy terapeutyczne resocjalizacją w środowisku otwartym” Prof. dr hab. Andrzeja Bałandynowicza stanowią propozycję modelowego systemu opiekuńczo-wychowawczego dla osób niedostosowanych społecznie.

Należy dodać, że doświadczenia Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej – realizującego program w systemie stacjonarnego oddziaływania na młodzież, są pozytywne i zaświadczają o korzystnych zmianach osobowościowych podopiecznych w kierunku wykształcenia zachowań uwolnionych od agresji i przemocy na wzór zachowań prospołecznych.