Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej

STATUT

 

POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ

00-324 WARSZAWA, ul. Karowa 31

 

Konto: Bank Millennium

44 1160 2202 0000 0000 5515 6637


Spis rozdziałów

 

 

I          Postanowienia ogólne………………………………………………………………4

II         Cele i środki działania……………………………………………………………...5

III       Członkowie, ich prawa i obowiązki………………………………………………..7

IV       Władze naczelne Towarzystwa………………………………………………….....9

V         Oddziały, sekcje i koła Towarzystwa……………………………………………..13

VI       Majątek i fundusze Towarzystwa…………………………………………………16

VII      Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa…………………………………...17

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej”, w dalszej części statutu zwane Towarzystwem.

 

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest m.st. Warszawa.

 

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem naukowo-społecznym, zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Towarzystwo powołuje oddziały wojewódzkie podlegające rejestracji przez właściwe, terenowe organy administracji państwowej oraz koła terenowe.

 

§ 5

Towarzystwo może być członkiem zagranicznych stowarzyszeń o tym samym profilu działania lub współpracować z nimi.

 

§ 6

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, pośrodku: „Zarząd Główny” oraz pieczęci podłużnej z napisem: „Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej – Zarząd Główny” lub „Oddział w …”.

 

§ 7

Towarzystwo może przyznawać członkom i innym osobom szczególnie zasłużonym dla higieny psychicznej, odznaki honorowe i wyróżnienia, zgłaszać wnioski w sprawie odznaczeń i nagród dla członków Stowarzyszenia. Zasłużonym działaczom Towarzystwa Zarząd Główny przyznaje Medal Pamiątkowy im. Prof. Kazimierza Dąbrowskiego.

 

§ 8

Towarzystwo  prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności. Może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Cały dochód Towarzystwo przeznaczy na działalność pożytku publicznego. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudnić pracowników.


ROZDZIAŁ II

 

Cele i środki działania

 

 

§ 9

Celem Towarzystwa jest:

·         ochrona i rozwój zdrowia psychicznego, moralnego i duchowego jednostki, rodziny i społeczeństwa w Polsce,

·         drążenie do wszechstronnego i wielopoziomowego rozwoju osobowości przez stworzenie warunków kadrowych, prawnych i socjalnych,

·         umacnianie więzi rodziny oraz wspólnoty pozytywnych stosunków międzyludzkich postaw prospołecznych, drogą wychowania w duchu patriotyzmu, prawdy, suwerenności i szacunku,

·         rozwijanie i upowszechnianie właściwej hierarchii wartości, zasad zdrowia moralnego i wzorców życiowych przez publikacje, szkolenie i środki masowego przekazu dla stworzenia ruchu społecznej służby samopomocy.

 

§ 10

1.      Cele swe Towarzystwo realizuje łącząc teoretyczne osiągnięcia nauki z działalnością praktyczną, w szczególności poprzez:

·         inicjowanie i organizowanie prac naukowo – badawczych przy współpracy innych placówek naukowych oraz prowadzenie własnych badań w zakresie higieny psychicznej,

·         inspirowanie dyskusji naukowych w kwestiach stanowiących przedmiot zainteresowań Towarzystwa, a zarazem żywotnych dla społeczeństwa,

·         współdziałanie z instytucjami państwowymi i społecznymi, towarzystwami naukowymi, oświaty, wychowania, kultury i sprawiedliwości, zwłaszcza w rozwiązywaniu zagadnień zdrowia psychicznego i moralnego,

·         organizowanie zjazdów naukowych, sympozjów i konferencji krajowych i regionalnych,

·         inicjowanie, organizowanie i prowadzenie ośrodków szkoleniowych, badawczych, eksperymentalnych i konsultacyjnych w zakresie higieny psychicznej, a także placówek o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i terapeutycznym jak również placówek wykonujących usługi w zakresie opieki społecznej i wychowawczej oraz różnych form szkolenia i dokształcania kursowego po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu,

·         tworzenie sekcji i zespołów problemowych, skupiających specjalistów z jednej dyscypliny naukowej lub zainteresowanych określoną problematyką, związaną z działalnością Towarzystwa,

·         powoływanie komisji, komitetów i ośrodków do przeprowadzania działań organizacyjnych, popularyzatorskich, szkoleniowych i naukowo – badawczych,

·         prowadzenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami popularno – naukowej działalności wydawniczej i odczytowej w zakresie higieny psychicznej, inicjowanie audycji radiowych, telewizyjnych, nagrań kasetowych, wydawnictwo plakatów, ulotek itp.,

 

·         współpraca z instytucjami i organizacjami w innych krajach, a także międzynarodowymi zajmującymi się analogicznymi lub pokrewnymi problemami, w szczególności zaś Światową Federacją Zdrowia Psychicznego, której Towarzystwo jest jednym z Członków – Założycieli,

·         organizowanie co trzy lata zjazdów naukowych higieny psychicznej.

2.      Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

·         inicjowanie i organizowanie prac naukowo – badawczych przy współpracy innych placówek naukowych oraz prowadzenie własnych badań w zakresie higieny psychicznej,

·         organizowanie zjazdów naukowych, sympozjów i konferencji krajowych regionalnych, inicjowanie dyskusji naukowych w kwestiach stanowiących przedmiot zainteresowań Towarzystwa, a zarazem żywotnych dla społeczeństwa,

·         powoływanie i finansowanie placówek o charakterze doradczo – informacyjnym zajmujących się doradztwem w zakresie rozwiązywania zagadnień zdrowia psychicznego i moralnego, bytowego, edukacyjnego i psychologicznego, upowszechniających postawy obywatelskie, zaradność, samodzielność i samorządność.

3.      Odpłatna działalność pożytku publicznego:

·         organizowanie i prowadzenie placówek o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i terapeutycznym, jak również placówek wykonujących usługi w zakresie opieki społecznej i wychowawczej,

·         organizowanie i prowadzenie ośrodków konsultacyjnych, terapeutycznych, w zakresie higieny psychicznej,

·         organizowanie i prowadzenie różnych form szkolenia i dokształcania kursowego w zakresie higieny psychicznej,

·         organizowanie i prowadzenie prac naukowo – badawczych,

·         prowadzenie popularno – naukowej działalności wydawniczej i odczytowej w zakresie higieny psychicznej, nagrań kasetowych, wydawnictw, plakatów, ulotek.


ROZDZIAŁ III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

·         zwyczajnych,

·         nadzwyczajnych,

·         honorowych,

·         wspierających.

 

§ 12

1.      Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele polscy, pracownicy nauki reprezentujący różne dziedziny naukowe, specjaliści praktycy posiadający wyższe wykształcenie, szczególnie zainteresowani merytoryczną działalnością Towarzystwa, którzy akceptują jego cele i chcą je realizować, dbając o własny rozwój i postawę moralną. Członkami Towarzystwa mogą być także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

2.      Członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa. Bierne prawo wyborcze do Zarządu Oddziału przysługuje członkom, którzy mają co najmniej roczny staż w Towarzystwie (nie dotyczy nowo organizujących się oddziałów), a do Zarządu Głównego, którzy mają co najmniej dwuletni staż członkowski w Towarzystwie.

3.      Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

·         przestrzegania postanowień statutu,

·         aktywnego udziału w realizacji zadań i celów Towarzystwa,

·         przestrzegania norm etycznych i współżycia społecznego,

·         regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny.

 

§ 13

Członkowie Towarzystwa wchodzą w skład określonych sekcji problemowych powoływanych przez Zarząd Główny.

 

§ 14

1.      Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletni obywatel polski bez względu na wykształcenie, aktywnie pracujący dla Towarzystwa, wprowadzony przez dwóch członków zwyczajnych.

2.      Członek nadzwyczajny posiada prawa i obowiązki analogiczne do członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

3.      Członek nadzwyczajny posiada tylko czynne prawo wyborcze, jednak w szczególnych wypadkach Zarząd Oddziału może mu przyznać również bierne prawo wyborcze, biorąc pod uwagę staż pracy, postawę społeczną i zaangażowanie na rzecz Towarzystwa.

 

§ 15

1.      Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych jako wprowadzających.

2.      Uchwała o przyjęciu osoby zainteresowanej do Towarzystwa lub odmowie zapada przy zwykłej większości głosów przy obecności 2/3 członków właściwego terytorialnie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

3.      Od odmowy o przyjęciu zainteresowanemu przysługuje w terminie 14 dni prawo odwołania do Zarządu Głównego, który w terminie trzech miesięcy podejmuje uchwałę ostateczną.

 

§ 16

1.      Członkami honorowymi Towarzystwa mogą zostać osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju higieny psychicznej.

2.      Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego. Walne Zgromadzenie może również pozbawić członkostwa honorowego.

3.      Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.

4.      Szczególnie zasłużonemu dla ruchu higieny psychicznej długoletniemu członkowi Towarzystwa – Walne Zgromadzenie może nadać godność Honorowego Prezesa Towarzystwa.

 

§ 17

1.      Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne (instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa) zainteresowane działalnością Towarzystwa, które deklarują poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostaną przyjęte przez Zarząd Główny na podstawie pisemnego zgłoszenia.

2.      Przedstawiciel członka wspierającego ma prawo uczestniczenia w zebraniach, zjazdach i konferencjach naukowych, organizowanych przez Towarzystwo z głosem doradczym.

 

§ 18

1.      Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje na skutek:

·         dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału,

·         skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa lata pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień listem poleconym. Skreślenie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od daty drugiego upomnienia,

·         wykluczania przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych. (Od uchwały Zarządu Głównego przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia).

2.      Od uchwały Zarządu Oddziału przysługuje członkowi prawo odwołania się do Zarządu Głównego, którego uchwała jest ostateczna.

 

§ 19

Przynależność do Towarzystwa członka wpierającego ustaje na skutek:

·         dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,

·         skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w związku z utrata osobowości prawnej członka wspierającego lub nie wnoszenia zadeklarowanego wsparcia finansowego przez kolejne trzy lata.


ROZDZIAŁ IV

 

Władze naczelne Towarzystwa

 

 

§20

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 21

1.      Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

·         Zarząd Główny,

·         Główna Komisja Rewizyjna.

2.      Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.

3.      Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4.      W okresie kadencji zarząd Główny może dokooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących lub skreślonych, ale w liczbie nie przekraczającej 5 osób, nie koniecznie pochodzących z listy wyborczej.

5.      Członek Zarządu Głównego opuszczający bez usprawiedliwienia trzy kolejne posiedzenia może być pozbawiony mandatu uchwałą Zarządu Głównego, podjętą na posiedzeniu plenarnym.

6.      Między członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej, a członkiem Zarządu Głównego nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.

7.      Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 22

1.      Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane jako: zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co trzy lata w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zarząd Główny.

3.      Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny listami poleconymi zawierającymi porządek obrad, wysyłanymi do Zarządów Oddziałów co najmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub bezpośrednio do wszystkich członków Towarzystwa na 14 dni przed terminem.

4.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny:

·         z własnej inicjatywy,

·         na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

·         na żądanie 1/3 Zarządów Oddziałów, zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu,

·         na żądanie co najmniej ¼ liczby członków, zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu.

5.      Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu tygodni od daty zgłoszenia i umieszcza w porządku dziennym tylko te sprawy, dla których zażądano jego zwołania.

 

 

§ 23

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

·         z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa,

·         głos stanowiący (przy podejmowaniu uchwał, określaniu zadań itp.) przysługuje również członkom nadzwyczajnym, co wynika z § 14,

·         z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających.

 

§ 24

Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu Głównego lub wiceprezes. Wybiera ono ze swojego grona przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który powołuje sekretarza i dwóch asesorów. Z przebiegu obrad i uchwał Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący, sekretarz i asesorowie Walnego Zgromadzenia.

 

§ 25

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Członków należy:

·         uchwalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa,

·         rozpatrywanie sprawozdań i planów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

·         wybór przewodniczącego, członków Zarządu Głównego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu tajnym,

·         podejmowanie uchwał o zmianie statutu, rozwiązaniu Towarzystwa bądź w innych szczególnie ważnych sprawach dla Towarzystwa,

·         nadawanie godności członka honorowego i Prezesa Honorowego,

·         rozstrzyganie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji rewizyjnej i członków Towarzystwa.

 

§ 26

 

W skład Zarządu Głównego wchodzi prezes i do 10 członków wybieranych osobno na Walnym Zgromadzeniu Członków. Prezes lub wiceprezesi reprezentują Towarzystwo i działają w jego imieniu.

Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być osobami  skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 27

1.      Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

·         zwoływanie Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany statutem,

·         wydawanie czasopism, biuletynów, broszur, druków i innych publikacji,

·         ustalenie kierunków działalności Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia,

·         powoływanie, zawieszanie, rozwiązywanie Oddziałów, Sekcji, Zespołów Problemowych i samodzielnych kół specjalistycznych oraz nadzorowanie ich działalności,

·         powoływanie redaktorów naczelnych i członków komitetów redakcyjnych czasopism Towarzystwa oraz przewodniczących Sekcji,

·         uchwalanie okresowych planów działalności naukowej, wydawniczej i organizacyjnej, a także preliminarza budżetowego oraz zatwierdzanie sprawozdań z tej działalności i sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy,

·         uchwalanie wysokości składek członkowskich,

·         zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa wg uchwał Walnego Zgromadzenia,

·         uchwalanie regulaminu działalności Zarządu Głównego i Prezydium obejmującego organizację pracy i zakres obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu Głównego i Prezydium,

·         rozpatrywanie wszelkich zatargów wynikających z działalności w Towarzystwie. Wszystkie uchwały w tych sprawach podejmuje Zarząd Główny w głosowaniu tajnym.

2.      Uchwały Zarządu Głównego zapadają większością głosów i są prawomocne, gdy oprócz przewodniczącego obecnych jest połowa członków Zarządu Głównego.

3.      Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w ciągu roku.

4.      Przynajmniej raz w roku Zarząd Główny obraduje w poszerzonym składzie z udziałem przewodniczących Oddziałów Wojewódzkich i Przewodniczących Sekcji Problemowych, uczestniczących z głosem doradczym.

 

§ 28

Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium, w skład którego wchodzi Prezes Towarzystwa wybrany przez Walne Zgromadzenie oraz dwóch wiceprezesów, skarbnik i jeden członek Zarządu Głównego.

 

§ 29

1.      Prezydium Zarządu Głównego kieruje sprawami bieżącymi Towarzystwa, realizując cele i zadania statutowe Towarzystwa oraz uchwały i wytyczne Walnego Zgromadzenia i Zarządu Głównego.

2.      Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy:

·         przydzielanie zadań poszczególnym osobom wchodzącym w skład Prezydium,

·         ustalanie planu pracy Prezydium na okres kadencji,

·         przygotowanie posiedzeń plenarnych Zarządu Głównego,

·         składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu oraz sprawozdań z działalności Towarzystwa,

·         organizowanie konferencji, narad, zebrań, odczytów,

·         udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej Oddziałom i Sekcjom Towarzystwa,

·         nawiązywanie i utrzymywanie łączności z instytucjami i organizacjami w zakresie wspólnie interesujących problemów, a przede wszystkim z instytucjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,

·         popularyzowanie zagadnień zdrowia psychicznego na łamach własnych wydawnictw i innych oraz za pomocą środków masowej informacji,

·         prowadzenie bieżącej działalności Towarzystwa,

·         administrowanie majątkiem Towarzystwa według uchwał Zarządu Głównego.

3.      Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne, gdy oprócz prezesa lub wiceprezesa obecnych jest czterech członków Prezydium. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

4.      Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 

 

 

§ 30

Główna Komisja rewizyjna składa się z trzech członków. W okresie kadencji Komisja Rewizyjna może dokooptować dwóch nowych członków niekoniecznie pochodzących z listy wyborczej, na miejsce członków ustępujących lub skreślonych.

 

§ 31

1.      Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu merytorycznej i finansowej działalności Towarzystwa pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z postanowieniami Statutu.

2.      Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać ich terminowej realizacji.

3.      Członkowie Głównej Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym i prawem żądania wyjaśnień.

4.      Główna Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności, a także wniosek w przedmiocie udzielania lub nie udzielania absolutorium Zarządowi Głównemu.

5.      Szczegółowy plan pracy Główna Komisja Rewizyjna ustala sama na czas kadencji, uwzględniając trzy coroczne kontrole w okresie jej trwania.

6.       Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

ž  nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

ž  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 

 

 


ROZDZIAŁ V

 

Oddziały, sekcje i koła Towarzystwa

 

§ 32

1.      Oddział może powstać, jeżeli na terenie danego województwa zamieszkuje co najmniej 12 członków Towarzystwa.

2.      Oddziały Wojewódzkie tworzone są zgodnie z podziałem administracyjnym kraju i obejmują zasięgiem swojej działalności teren województwa. Siedziby ich ustala Zarząd Główny w porozumieniu z Zarządem Oddziału.

3.      W województwach nie posiadających własnych oddziałów członkowie Towarzystwa mają prawo należeć do Oddziału zlokalizowanego w najbliższym województwie.

4.      Zarząd Oddziału może tworzyć Koła Terenowe (Środowiskowe, Zakładowe i inne) oraz powoływać Zespoły Problemowe, które podlegają Zarządowi Oddziału i działają na podstawie regulaminów ustalonych przez Zarząd Główny dla Sekcji Problemowych.

5.      Między członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału, a członkiem Zarządu Oddziału nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.

6.      Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 33

Władzami Oddziału są:

·         Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,

·         Zarząd Oddziału,

·         Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 34

1.      Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków.

2.      Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.      Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału listami poleconymi, co trzy lata, na 15 dni przed terminem zgromadzenia z podaniem porządku obrad, zawiadamiając jednocześnie Zarząd Główny Towarzystwa.

 

§ 35

Do zakresu działalności Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

·         uchwalanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,

·         rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Oddziału Komisji Rewizyjnej Oddziału,

·         udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

·         wybór Przewodniczącego, Członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 36

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału władne jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 37

1.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

·         z własnej inicjatywy,

·         na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Głównego Towarzystwa,

·         na żądanie 1/3 członków Oddziału.

2.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w terminie 28dni od daty zgłoszenia żądania i obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 38

1.      Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego i siedmiu członków wybieranych w tajnym głosowaniu.

2.      Do zakresu działalności Zarządu Oddziału należy:

·         Prezes Oddziału lub jego zastępca reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i działa w jego imieniu,

·         kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu Głównego,

·         przyjmowanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych do Towarzystwa,

·         organizowanie zebrań, konferencji i sympozjów naukowych,

·         prowadzenie pracy naukowo – badawczej i popularyzatorskiej,

·         powoływanie, zatwierdzanie, zawieszanie i rozwiązywanie Kół Terenowych i Zespołów Problemowych oraz czuwanie nad ich działalnością i rozwojem,

·         sporządzanie i ustalanie planu działalności i budżetu Oddziału w oparciu o uchwały walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,

·         składanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań ze swojej działalności wg centralnych kryteriów kontroli pracy,

·         skreślanie z listy członków z powodów wymienionych w §18.

3.      Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

 

§ 39

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.

 

§ 40

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

·         kontrola całokształtu działalności Oddziału, w szczególności co najmniej raz w roku kontrola działalności finansowej i merytorycznej,

·         kontrola składek członkowskich,

·         składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu lub powodach jego nie udzielenia.

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym i prawem żądania wyjaśnień.

 

 

§ 41

1.      Zarządy Oddziałów Wojewódzkich mają prawo organizować na swych terenach Koła Terenowe w miastach, osiedlach lub zakładach pracy czy uczelniach na wniosek co najmniej 5 osób zainteresowanych.

2.      Władzami Koła Terenowego są: Zebrania Wyborcze członków Koła oraz Zarząd Koła.

3.      Zarząd Koła podlega Zarządowi Oddziału macierzystego i wybierany jest na zebraniu wyborczym członków Koła w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i skarbnik oraz sekretarze ds. naukowo – popularyzatorskich i do spraw naukowo – społecznych.

4.      Do kompetencji Zarządu Koła Terenowego należy:

·         organizowanie i prowadzenie na swym terenie działalności popularnonaukowej i naukowo – społecznej w zakresie szerzenia zasad zdrowia psychicznego i stosunków międzyludzkich,

·         zbieranie składek i przekazywanie ich Zarządowi Oddziału.

5.      Zespoły problemowe działające przy Oddziałach i Kołach są terenowymi odpowiednikami Sekcji Problemowych przy Zarządzie Głównym Towarzystwa.

 


ROZDZIAŁ VI

 

Majątek i fundusze Towarzystwa

 

 

§ 42

1.      Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.      Na fundusze Towarzystwa składają się:

·         składki członkowskie,

·         subsydia i dotacje,

·         darowizny i zapisy,

·         dochody z działalności statutowej,

·         wpływy z działalności gospodarczej.

3.      Dochód z działalności gospodarczej służy przede wszystkim realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4.      Oświadczenia w sprawach finansowych składają: prezes lub wiceprezes i skarbnik lub członek Zarządu.

5.      Do ważności pism i dokumentów w sprawach Towarzystwa kierowanych na zewnątrz wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa. Uchwały Zarządu dotyczące spraw finansowych podpisuje również skarbnik.

6.   Zabrania się  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

 

7.   Zabrania się  przekazywania  majątku Towarzystwa na rzecz  członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

8.   Zabrania się  wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

9.   Zabrania się  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 


ROZDZIAŁ VII

 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

 

 

§ 43

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych.

 

§ 44

1.      Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2.      Ostatnie Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną Towarzystwa.

3.      Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa powinna określać przeznaczenie majątku Towarzystwa i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.

 

 

 

 

*  *  *

 

 

 

Niniejszy statut Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej pozostaje w zgodzie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. Nr 96 poz. 873) z późn. zmianami.